""

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

Giới thiệu Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Nội dung khái quát
1.Định nghĩa DBMS
2. Ba mức trừu tượng của dữ liệu
3. Các đặt trưng của cơ sở dữ liệu trong DBMS
4. Kiến trúc DBMS
5. Phân loại DBMS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét