""

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

Bài Tập Nhóm Quản Lý Nhân Sự - Hệ Quản Trị CSDL

Nọi dung gồm 3 phần
1. Khảo sát quy trình nghiệp vụ
2. Thiết kế ERD
3. Xây dựng câu truy vấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét